ពិព័រណ៍ KBC ឆ្នាំ 2021

ក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃទី 26-29 ខែឧសភា YeWLONG បានចូលរួមនៅក្នុង SHANGHAI KBC FAIR ជាមួយនឹងប៊ូត No.2N141

ព័ត៌មាន ១

ព័ត៌មាន ២

ព័ត៌មាន ៣


ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១